Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží tepelně-izolačních panelu, obkladůsvislých a vodorovných, dlažeb a plotových systémů, mezi společností Albicom Industries s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „kupující“) Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Úvodní ustanovení

1.1 Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (u fizické osoby) a Obchodního zákoníku (u právnické osoby), ve znění pozdějších předpisů, a tyto Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezuji a upřesňuji práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Albicom Industries, s.r.o., se sídlem Nová kolonie 2604, 155 00 Praha 5, IČ 241 84 772, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186583, IČO 24184772, email: info@fasadpanel.eu

 (dále také „prodávající“) a kupujícího (zákazníka).

Nabídka a ceník prodávajícího

2.1 Nedílnou součástí obchodních podmínek je aktuální ceník prodávajícího (dále jen „ceník“). Ceník se může po dobu účinnosti obchodních podmínek měnit. Pokud není stanoveno jinak, prodávající si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění.

2.2 Nabídku prodávajícího tvoří standardní zboží, které je uvedeno v aktuálním ceníku na tepelně-izolační panely Belan (dále jen „standardní zboží“) a zboží zakázkové, kterým jsou dlažby a plotové systémy Belan a betonové obklady Belan (dále jen „zakázkové zboží“)

Objednávka, uzavření kupní smlouvy

3.1 Smlouva o koupi věci nabízené prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení písemné objednávky. Objednávku je možné prodávajícímu doručit osobně, poštou, nebo elektronickou poštou. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3.2 Objednávka musí obsahovat přesný název a typ výrobku, objednávané množství.

3.3 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při zadání objednávky, v případě osobního odběru pak prodejna či sklad prodávajícího, podle toho, jaký způsob dopravy kupující při objednávce zvolil.

3.4 Zboží se stává majetkem kupujícího v okamžiku jeho převzetí za podmínky uhrazení kupní ceny a ceny přepravy zboží.

3.5 Podáním závazné objednávky kupující souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech.

Náklady spojené s dopravou a platební podmínky

4.1 Není-li smluveno jinak, jsou ceny zboží uváděny bez nákladů souvisejících s dodáním zboží, a platí tak pouze v případě osobního odběru zboží ve skladu prodávajícího.

4.2 V případě, že nedochází k převzetí zboží ve skladu prodávajícího, je kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena dopravy zakoupeného zboží se řídí sazebníkem v odstavci 5.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

4.3 Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.3.1 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, číslo 107-806560277/0100, vedený u společnosti KB, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím;

4.3.2 v případě, že je to výslovně uvedeno v kupní smlouvě, může kupující cenu uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu - faktury s tím, že splatnost kupní ceny je stanovena ve faktuře;

4.4 Není-li smluveno jinak, při rozmístění objednávky na zakázkové zboží nebo standardní zboží prodávající má právo požádat kupujícího o úhradu zálohy ve výši 100% z celkové výše objednávky před zahájením výroby zboží. V případě, že kupující se rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, záloha kupujícímu vrácena nebude.

4.5 Zálohová platba je uhrazena kupujícím bankovním převodem na účet prodávajícího na základě zálohové faktury, která je vystavena prodávajícím po obdržení objednávky.

Cena přepravy zboží

5.1 Cena dopravy zakoupeného zboží se vypočítavá zvlášť pro každou objednávku na základě doručovací adresy.
 

Kamiónová doprava:

Pro všechny objednávky cena za dopravu je stanovená individuálně.

Dodání zboží

6.1 Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.

6.2 Doručení zboží probíhá v pracovní dny, od 8:00 do 17:00. Při dodání zboží prostřednictvím spediční firmy není vždy možné určit přesnou hodinu dodání, jelikož se jedná o sběrnou přepravu.

6.3 Zboží je dodáváno bez donášky. Kupující je povinen zajistit vykládku dodaného zboží na své náklady.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5 Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

6.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7 Prodávající nenese odpovědnost za včasné nedoručení objednávky z důvodu špatné dopravní situaci nebo pochybení spediční služby.

Informace prodávajícího související s prodejem zboží

7.1 V přímé souvislosti s prodejem zboží poskytuje prodávající nezávazné poradenství týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

7.2 Doporučení jsou poskytována také při řešení problémů vyskytujících se na stavbách, ve stadiu projektování a přípravy i při samotném provádění. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

7.3 Doporučení prodávajícího nezbavují kupujícího odpovědnosti ve vztahu k plánovanému účelu použití a vhodnosti zboží.

Odpovědnost za vady, záruka

8.1 Záruka na jednotlivé typy výrobků je následující: 
- termopanely - 15 let
- betonové obklady - 3 let 
- tepelně-izolační panely Belan - 15 let
Na ostatní sortiment se vztahuje zákonná záruka v délce trvání 2 let

8.2 Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostních opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a dodržovat zásady stavební praxe. Kupující je povinen vždy postupovat podle aktuálního technického listu a montážního návodu ke zboží. Aktuální technické listy a montážní návody jsou k dispozici na webových stránkách a v sídle prodávajícího.

8.3 Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, pokud nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním kupujícího či třetí osoby.

8.4 Má-li zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny jedním z dále uvedených způsobů, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné, přiměřenou slevou z kupní ceny.

8.5 V případě vzniku škody na straně kupujícího v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zakoupeného zboží, náhrady této případné škody, vzniklé kupujícímu, včetně ušlého zisku, jsou omezené částkou, kterou kupující skutečně uhradil za zboží podle uskutečněné objednávky.

Záruka nevztahuje:

8.5.1 na vady, způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zakoupeného zboží a vady, způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

8.5.2 na odlišnosti v odstínech dodaných výrobků. Možné odstínové odchylky některých výrobků jsou způsobeny vlastnostmi vstupních surovin a rozdíly při zrání výrobků.

8.5.3 na rozměrové odchylky dodaných výrobků, které jsou v rámci tolerance rozměrových odchylek, které jsou uvedené v technických listech výrobků.

8.5.4 na odlišnosti, způsobené vápenným výkvětem. Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu. Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.

Reklamace

9.1 V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na podání reklamace. Zboží lze reklamovat písemně na adrese info@fasadpanel.eu , nebo osobně v sídle prodávajícího.

9.2 V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství či provedení, než určuje kupní smlouva, nebo li zboží má zjevné závady v jakosti, je reklamaci nutné uplatnit u prodávajícího bez prodlení, nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je kupující v takovém případě povinen předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy zboží.

9.3 Reklamované zboží musí kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace, kterým je sídlo prodávajícího. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. V případě uznání reklamace jako oprávněné vzniká kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

9.4 Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího doručení prodávajícímu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci za stejnou, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

9.5 Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy

10.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího a pro zakázkové zboží), je-li v originálním a nepoškozeném obalu bez známek užívání nebo opotřebování. Při vrácení zboží v poškozeném obalu si prodávající účtuje skonto ve výši 10 - 30 % dle stavu poškození obalu. Při zaslání zboží je určující datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku dohodnutým způsobem, a to do 14 dnů ode dne doručení prodávajícímu vrácené objednávky. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

10.1.1 Kupující má právo od smlouvy odstoupit z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

10.1.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít.

10.1.3 Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

10.1.4 Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený prodávajícímu. Takový projev vůle musí mít písemnou formu.

10.1.5 Kupující musí uhradit náklady spojené s přepravou zakoupeného zboží ke kupujícímu a náklady spojené s přepravou zakoupeného zboží zpět do skladu prodávajícího

Nárok na vrácení zboží zaniká:

10.2 Není-li dodržena 14-ti denní lhůta.

10.3 Není-li zboží v originálním obalu nebo je znečištěné, poškozené, nebo jiným způsobem znehodnocené.

10.4 Není-li zboží kompletní.

10.5 Je-li zboží nebo kterákoliv část jeho obalu či příslušenství jakýmkoliv způsobem poškozené, nebo nese známky používání.

10.6 Jedná – li se o zakázkové zboží.

Ochrana osobních údajů

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

13.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

13.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nová kolonie 2604, 155 00, Praha 5, adresa elektronické pošty info@fasadpanel.eu, telefon +420 777 510 148

V Praze dne 15.09.2022